Kurumsal Üyelik (Başvuru Formu İndir)


Dernek faaliyetlerinde etkinliği artırmak ve kurumsal vizyon ilkelerinin tanınması konusunda liderliği üstlenen kuruluşlar ile işbirliği alanlarını genişletmek amacıyla 2007 yılında kurumsal üye kabulüne başlanmıştır. UKEVDER'in kurumsal üyeleri ile işbirliklerinde temel alınan prensipler aşağıda sıralanmaktadır;

 • Kurumsal üye Dernek’te beş mensubu ile temsil edilir, üyeler Dernek Asil Üyeleri listesinde yer alır ve aynı üyelik koşulları aranır. İş değişikliği ve benzeri durumlarda kurumsal üye yeni temsilci atama hakkına sahiptir, üye kabulü Dernek Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda gerçekleşir. Kurumsal üye Genel Kurul’da belirlediği mensubuyla tek oy hakkına sahiptir.
 • Kurumsal üye kuruluşların logolarına tüm toplantı organizasyonlarının duyurularında ve toplantı mekanlarında yer verilir.
 • Yılda bir kez ücretsiz olarak “İçeriden Öğrenenler Listesinde Bulunan Çalışanların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar” konulu yarım gün süreli seminer şirket merkezinde Dernek tarafından ücretsiz olarak sunulur.
 • Bağımsız yönetim kurulu Üyelerine yönelik ücret ve menfaatler, yönetim kurulu oryantasyonu konularında Dernek tarafından hazırlanan veri tabanı ve kaynaklardan faydalanarak talep edilmesi durumunda bilgilendirme ve rehberlik hizmeti ücretsiz olarak sağlanır,
 • Yönetim kurulu performans değerlendirmesi konusunda Dernek tarafından gerekli bilgi ve araç desteği kurumsal üyelerin faydasına sunulur,
 • Dünya Bankası metodolojisi baz alınarak hazırlanan “Kurumsal Yönetim İnceleme Raporu” kurumsal üyelere %30 indirim ile sunulur,
 • Dernek tarafından ücretli olarak düzenlenen tüm çalışmalarda ve ilan ücretlerinde kurumsal üye %30 indirim hakkına sahiptir.
 • Kurumsal üyelerin logoları Dernek internet sitesi ana sayfasında, internet adreslerine yönlendirme ile birlikte yer alır.
 • Dernek tarafından ücretsiz olarak düzenlenen çalışmalarda kurumsal üyeler 20 kişi ile katılabilir, bu kontenjan dahilinde kurum dışından davette bulunabilir.
 • Dernek misyon ve vizyonuna uygun konularda kurumsal üye ile ana sponsorluk bazında araştırma, yayın, rapor hazırlanarak dağıtımı yapılabilir. Basılı yayınlarda logo kullanımı Dernek Kural ve Prensipler yayınının 5. bölüm 12. kısmında yer almaktadır. Kurumsal üye mensupları Dernek tarafından oluşturulan çalışma gruplarında üye sayısının %10’unu geçmeyecek oranda temsil edilebilir.
 • Dernek kurumsal yönetim ve ilgili konularda uluslararası trendleri, ulusal düzenlemeleri takip ederek bilgilendirmelerde bulunur, önem arz eden konularda ortak toplantılar düzenleyerek kurumsal üye çalışanlarının bilgilenmelerini sağlar.
 • Dernek yakın işbirliği içinde bulunduğu diğer iş dünyası örgütleri ile kurumsal üye kuruluşların iletişim de bulunması, uzmanlık alanlarından faydalanması ve düzenledikleri etkinlikler konusunda bilgilendirme sağlama konularında destek sağlar.
Uluslararası Kurumsal Eğitim ve Vizyon Derneği tüzüğünde yer alan kurumsal üyelik koşulları aşağıda yer almaktadır;
 • Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,
 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,
 • Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dahilinde bulunmamak
 • Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.
Kurumsal üye kabul prosedürü:
UKEVDER Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir. Başvurunun kabulü durumunda beş kurumsal üye temsilcisi tarafından doldurulan "Üyelik başvuru” formu, kurumsal üyenin derneğe üye olmak istediğine dair Yönetim Kurulu/ortaklar kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, temsilcinin İkametgâh, Nüfus Suretleri ve 4 Adet Fotoğrafları ile Dernek Başkanı’na sunulur.